Kategorie

Newsletter

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení


 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.mamababyshop.cz, a upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 
Veškeré smluvní vztahy, které se řídí těmito obchodními podmínkami jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v případě, že je smluvní stranou spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a případně, je-li prodávající podnikatelem, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 2. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí, okamžikem odeslání závazné objednávky na zboží uvedené na internetových stránkách e-shopu www.mamababyshop.cz, resp. okamžikem registrace k nákupu.

Vymezení pojmů

 1. Prodávající – Mgr.Eva Smrkovsky, IČ 87136589, místo podnikání Ovenecká 363/30, 170 00, Praha 7-Bubeneč.
 2. Kupující – osoba, která zaslala závaznou objednávku na zboží, prostřednictvím internetových stránek e-shopu www.mamababyshop.cz a které bylo odesláno potvrzení o přijetí této objednávky prodávajícím.
 3. Kupní smlouva – smlouva, která vzniká dnem zaslání závazné objednávky kupujícího na zboží, prostřednictvím internetových stránek e-shopu www.mamababyshop.cz, a odesláním potvrzení o přijetí této objednávky prodávajícím kupujícímu.
 4. Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, která, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podléhá zvláštní ochraně kupujícího – spotřebitele.

Ochrana osobních údajů kupujícího


 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při registraci kupujícího na internetových stránkách e-shopu www.mamababyshop.cz, bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a bude tyto osobní údaje využívat pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy, vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků a v případě že kupující výslovně neudělí svůj nesouhlas, také k marketingovým účelům. Dále se také prodávající zavazuje tyto údaje poskytnou příslušné osobě, pokud mu tak ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu státní správy.

 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že registrací na internetových stránkách e-shopu www.mamababyshop.cz, souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platné znění, se zpracováním všech svých osobních údajů, poskytnutých prodávajícímu a zároveň potvrzuje jejich pravdivost a úplnost.

 4. Kupující se zavazuje případně vyhovět požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravosti údajů uvedených kupujícím v registračním formuláři na internetových stránkách e-shopu www.mamababyshop.cz.
 5. Uzavřené kupní smlouvy a registrace kupujících se archivuje, přičemž tato data jsou přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


 1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetových stránek e-shopu www.mamababyshop.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, je uveden na internetových stránkách e-shopu.

 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku odeslání potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím kupujícímu, tj. okamžikem, kdy je kupujícímu odeslán e-mail s výpisem jeho objednávky.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží a neobsahují cenu za dopravu, která je uvedena až při objednávce, a to dle kupujícím vybraného způsobu dopravy.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Dodací podmínky

 1. Zboží, objednané na základě závazné a potvrzené objednávky bude kupujícímu expedováno následující den ode dne potvrzení o doručení objednávky.
 2. Lhůta uvedená v odst. 1 nemusí být dodržena v případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem, o čemž je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat, včetně oznámení o předpokládaném termínu doručení zboží kupujícímu.

 3. Zboží bude doručeno kupujícímu na základě kupujícím zvolené přepravy, dle zaslané závazné objednávky. Způsob a cena dopravy je uvedena v objednávkovém formuláři. V případě, že si kupující přeje osobní odběr produktu v sídle prodávajícího, tak ho prodávající vyzve k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží. Kupující se tak zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího:
  Mama Baby Studio, adresa U Studánky 32, Praha 7-Bubeneč, 170 00.
 4. V případě, že kupující zboží nepřevezme, nebo se mu jej nepodaří doručit, má se za to, že má se za to, že prodávající odstoupil od smlouvy.
 5. Za místo dodání zboží je považována adresa, kterou kupující uvede v závazné objednávce pod názvem „adresa pro doručení zboží“.

 6. Zásilka se zbožím vždy obsahuje také daňový doklad a je-li to obvyklé, pak i záruční list nebo návod k použití.

Odstoupení od smlouvy


 1. Kupující má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zaslat zboží prodávajícímu zpět bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu spolu s dodacím listem a to ve výše uvedené lhůtě, přičemž určující je datum odeslání; např. je-li datum doručení 1.2., posledním dnem pro vrácení zboží, resp. jeho podání k přepravě je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku na bankovní účet.
 2. Při zasílání zboží zpět je kupující zodpovědný za poškození zboží způsobené přepravou, proto je kupující povinen dbát opatrnosti, zejména zvolit vhodný obal. Současně doporučujeme vracené zboží, za účelem a po dobu přepravy, pojistit.

 3. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

 4. Kupujícímu bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele (§ 53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Při zaslání vráceného zboží na dobírku není prodávající povinen tuto zásilku převzít.

Záruční podmínky a reklamace


 1. Záruční doba, poskytovaná na dodané zboží, je, v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poskytována v délce 24 měsíců, případně, je-li kupující podnikatel v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytována v délce 6 měsíců, přičemž tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem uvedeným na internetových stránkách e-shopu www.mamababyshop.cz.